ឱកាសចំណេញផ្ទួនៗមិនធ្លាប់មានជាមួយការផ្តល់ជូនដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពី បុរី វិមានសំណាង!

𝟓 𝐌𝐞𝐠𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧! ក្នុងខែឧសភានេះ លោកអ្នកនឹងទទួលយកឱកាសចំណេញផ្ទួនៗមិនធ្លាប់មានជាមួយការផ្តល់ជូនដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជា៖
🎁បង់ 24 ខែឥតការប្រាក់
🎁ទូរទស្សន៍ 65inch 1គ្រឿង
🎁ម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន 6គ្រឿង
🎁សេវាសន្តិសុខចំនួនមួយឆ្នាំពេញ
🎁ឈុតផ្ទះបាយមួយឈុត
✍️ប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024!
📱 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 𝟎𝟏𝟏 𝟔𝟐 𝟔𝟕𝟖𝟗
💬 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥: https://t.me/BoreyVimeanSamnang
🎯 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: https://bit.ly/3rBzGAQ
🏛បុរី វិមានសំណាង ជាលំនៅឋានបែបអភិជន

Join The Discussion

Compare listings

Compare