អគារសម្រាប់លក់ និង ជួល​/Building for Sales or Rent (facing Fitness centre and Sport Club)

  • $450,000
by 900m from Hun Sen 60m Blvd, Sangkat Chak Angrekrom, Khan Meanchey, Phnom Penh

Compare listings

Compare